SGK 1

Dịch vụ cung ứng và hoàn tiền mua SGK / 1 hs
vnđ 20.000.000 Cọc 1 lần duy nhất
  • Nhận SGK mới mỗi năm
  • Mua SGK tại nhà trường cũng nhận hoàn tiền 100% giá trị bộ sách
  • Sau năm đầu tiên, nếu chấm dứt dùng dịch vụ nhận lại 100% tiền cọc
  • Chỉ tính phí SGK tại năm chấm dứt sử dụng dịch vụ
  • Tùy chọn giao tận nhà hoặc đến lấy
  • Tùy chọn bộ sách giáo khoa để đặt mua
  • Phụ huynh mua SGK cho con em tại bất kỳ đầu cũng có thể nhận tiền hoàn
  • 1 gói dịch vụ chỉ áp dụng / 1 học sinh
  • Áp dụng hoàn tiền 100% / 1 bộ SGK
Popular